O družbi

Katalog informacij javnega značaja Snaga (v veljavi do 17. 4. 2019)

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv družbe:

Naziv organa SNAGA Javno podjetje d.o.o.
  Povšetova 6, Sl- 1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 580 81 00
Telefax: 01/ 477 97 13
E-pošta snagalj@snaga.si
Spletne strani: www.snaga.si
www.mojiodpadki.si

www.ponovnauporaba.si

Odgovorna oseba:

Janko KRAMŽAR, direktor družbe

 

Datum prve objave kataloga: 
7. januar 2004

Datum zadnje spremembe: 
30. januar 2016

 

Spletni naslov, kjer je katalog dostopen: 
www.snaga.si

Druge oblike kataloga:
Na elektronskem naslovu snagalj@snaga.si si katalog lahko naročite v tiskani obliki.

2. Splošni podatki o družbi in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji družbe

Povezava do opisa delovnega področja družbe.

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: 

Organizacijska področja:

Snaga Javno podjetje, d. o. o. je organizirano po sektorjih, delovnih enotah in službah

  • 1. Sektor za investicije in razvoj, sedež podjetja

1.1 Služba investicij in vzdrževanje, sedež podjetja, vodja službe Marta Malus, vodja službe za investicije in vzdrževanje, tel. št. 01/ 477-9709, e-naslov: marta.malus@snaga.si
 

  • 2. Sektor za zbiranje odpadkov, sedež podjetja, vodja sektorja Igor Petek, pomočnik direktorja, tel. št. 01/ 477- 9637, e-naslov: igor.petek@snaga.si

2.1 DE Odvoz. sedež podjetja, vodja delovne enote Marija Rutter, vodja DE Odvoz, tel. št. 01/ 477-9657, e-naslov: marija.rutter@snaga.si

 

  • 3. Sektor za urejanje javnih površin, sedež podjetja, vodja sektorja Matjaž Karner, pomočnik direktorja, tel. št. 01/ 477-9784, e-naslov: matjaz.karner@snaga.si

3.1 DE Čiščenje, sedež podjetja, vodja delovne enote Peter Kadunc, vodja DE Čiščenje, tel. št. 01/ 477-9688, e-naslov: peter.kadunc@snaga.si 

3.2 DE Zelene površine, sedež podjetja, vodja delovne enote Tine Jan, vodja DE Zelene površine, tel. št. 01/ 477-9725, e-naslov: tine.jan@snaga.si

3.3 DE Remont, sedež Cesta dveh cesarjev 111 (Ljubljana), vodja delovne enote Jože Frelih, vodja DE Remont, tel. št. 01/ 477-9636, e-naslov: joze.frelih@snaga.si

3.4 Služba Krajinski park TRŠh, sedež podjetja, vodja delovne enote Andrej Verlič, vodja službe Krajinski park TRŠh, tel. št. 01/ 477-9792, e-naslov: andrej.verlic@snaga.si 

 

  • 4. Sektor za komercialo, sedež podjetja, vodja sektorja Barbara Gašperlin, pomočnica direktorja, tel. št. 01/ 477-9634, e-naslov: barbara.gasperlin@snaga.si

4.1. Prodajna služba, sedež podjetja, vodja službe Jure Žagar, vodja prodaje, tel. 01/477-9682, e-naslov: jure.zagar@snaga.si

4.2. Služba za logistiko, sedež podjetja, vodja službe Ivan Erklavec, vodja službe za logistiko, tel. 01/477-9711, e-naslov: jani.erklavec@snaga.si

4.3. Nabavna služba, sedež podjetja, kontaktna oseba Ivan Erklavec, vodja službe za logistiko, tel. 01/477-9711, e-naslov: jani.erklavec@snaga.si

 

  • 5. Sektor za upravljanje procesov in splošne zadeve, sedež podjetja, vodja sektorja Hermina Mencin, pomočnica direktorja, tel. št. 01/ 477-9694, e-naslov: hermina.mencin@snaga.si

5.1 Služba za varstvo pri delu in varovanje, sedež podjetja, vodja službe Damjan Gorišek, vodja službe za varstvo pri delu, tel. št. 01/ 477-9663, e-naslov: damjan.gorisek@snaga.si

5.2 Projektna in glavna pisarna, sedež podjetja, vodja službe Teja Drolc, vodja projektne in glavne pisarne, tel. št. 01/ 477-9701 e-naslov: teja.drolc@snaga.si

5.3 Služba za storitve invalidov, sedež podjetja, kontaktna oseba Igor Novak, referent varstva pri delu, tel. št. 01/ 477-9610, e-naslov: igor.novak@snaga.si

 

  • 6. Sektor za obdelavo odpadkov, sedež Cesta dveh cesarjev 101 (Ljubljana), vodja sektorja Mitja Praznik, pomočnik direktorja, tel. št. 01/  477-9617, e-naslov: mitja.praznik@snaga.si

6.1 DE Predelava odpadkov, sedež Cesta dveh cesarjev 101 (Ljubljana)

6.1.1 Biološka predelava, vodja enote Boštjan Cilenšek, vodja MBO-B, tel. št. 01/ 477-9781, e-naslov: bostjan.cilensek@snaga.si

6.1.2 Mehanska predelava, vodja enote Tomaž Bricelj, vodja MBO-M, tel. št. 01/ 477-9783, e-naslov: tomaz.bricelj@snaga.si

6.1.3 Tehnična služba, vodja enote Danilo Lenart, vodja tehnične službe, tel. št. 01/ 477-9781, e-naslov: danilo.lenart@snaga.si

6.2 DE Odlaganje odpadkov, sedež Cesta dveh cesarjev 101 (Ljubljana), vodja delovne enote Franci Hribar, vodja DE Odlaganje odpadkov, tel. št. 01/  200-3540, e-naslov: franci.hribar@snaga.si

6.3 Komercialna služba, sedež Cesta dveh cesarjev 101 (Ljubljana), vodja delovne enote Marjeta Peterlin, vodja komercialne službe, tel. št. 01/  477-9623, e-naslov: marjeta.peterlin@snaga.si

6.4 Služba za energetiko, sedež Cesta dveh cesarjev 101 (Ljubljana), vodja delovne enote Dragan Trivunčević, vodja službe za energetiko, tel. št. 01/  200-3532, e-naslov: dragan.trivuncevic@snaga.si

6.5 Služba za monitoring, sedež Cesta dveh cesarjev 101 (Ljubljana), vodja delovne enote Lidija Čepon, vodja službe za monitoring, tel. št. 01/  200-3528, e-naslov: lidija.cepon@snaga.si

Število zaposlenih v Snaga Javno podjetje d.o.o je 395.

Organigram družbe:

Uradne ure:

Center za podporo in pomoč uporabnikom
Povšetova ulica 6
Uradne ure: od ponedeljka do petka med 8. in 14:30 uro.

Odlagališče nenevarnih odpadkov Barje
Cesta dveh cesarjev 101
Delovni čas: od ponedeljka do petka med 6. in 20. uro, ob sobotah do 14. ure.

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Uradna oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja za Snaga, Javno podjetje d. o. o.:

Hermina Mencin
pomočnica direktorja, vodja sektorja za upravljanje procesov in splošne zadeve
telefon: 01477 96 94

2.č Seznam predlogov predpisov

Družba z nevedenim trenutno ne razpolaga.

2.d Seznam strateških, programskih idr. dokumentov po vsebinskih sklopih
2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Seznam vrst uradnih postopkov

Vrste postopkov:

Družba kot oseba javnega prava pri javnem naročanju postopa po zakonodaji na področju javnih naročil.

Po pooblastilu javnega podjetja sodeluje JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., v postopku sodne izvršbe v skladu z zakonodajo s področja izvršbe in zavarovanja.

Družba odloča o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja po postopku, ki ga določa Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in pri pisni zahtevi za vprašanja, ki niso urejena z navedenim zakonom, Zakon o splošnem upravnem postopku.

Družba postopa tudi na podlagi Zakona o medijih.

2.f Seznam javnih evidenc

Družba ne upravlja z javnimi evidencami.

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

Na podlagi 26. člena ZVOP-1 se katalog zbirk osebnih podatkov z opisom nahaja na spletni strani informacijskega pooblaščenca.

3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij

Splošne informacije o dostopu do IJZ

Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do IJZ

Priprava kataloga IJZ izhaja iz dejstva, da morajo uporabniki, da bi lažje uresničili svoje pravice po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, imeti jasen vpogled v organizacijo in njeno delovno področje, z jasnimi informacijami o vsebinskih sklopih IJZ, ki jim ga organizacija posreduje.

Katalog IJZ je obsežen in pogosto spremenljiv dokument, zato se daje prednost elektronski objavi, ki pa mora zaradi obstoja digitalne ločnice omogočati tudi izpis v fizični obliki. Elektronski katalog IJZ omogoča tudi prednost neposredne povezave na posamezne dokumente, kar uporabnikom omogoča enostaven in učinkovit dostop do posameznih IJZ, organizacije pa razbremeni ročnega posredovanja zahtevanih informacij po katalogu.

Več o izvrševanju pravic v zvezi z dostopom do IJZ najdete na spletnem naslovu Informacijski pooblaščenec

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi IJZ

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja na podlagi 11. člena, petega odstavka 25. člena, 35. člena in šestega odstavka 37. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 24/16. Čistopis zakona in uredbe je dosegljiv na spletnih straneh pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja.

4. Stroškovnik

Stroške posredovanja informacij, enotni stroškovnik in način plačila stroškov določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih 16 do 18.

Za posredovanje informacij lahko družba prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 EUR (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):
1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

5. Ponovna uporaba informacij javnega značaja

Zaračunavanje mejnih stroškov in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe je določeno v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih 20 do 26.

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
  • Različni podatki o plačilu storitev.
  • Podatki o delitvi stroškov na prevzemnih mestih.
  • Podatki o porabi sredstev za radijske oglase in obvestila.

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n