Pitna in odpadna voda

Obračun, reklamacije, sporočanje stanja vodomerov in urnik odčitkov

Količina porabljene vode je osnova za račune, ki jih mesečno izstavljamo uporabnikom. Zaradi velikega števila vodovodnih priključkov stanj vseh vodomerov na naših oskrbovalnih območjih ne spremljamo vsak mesec. Obračunske vodomere za individualne uporabnike odčitavamo najmanj enkrat na leto, za pravne osebe pa nekajkrat letno.

Odčitek izvedejo zaposleni naše družbe, ki se na vašo zahtevo identificirajo s službeno izkaznico.

Urnik odčitkov vodomerov v letu 2023

OBDOBJE 

NASELJA

januar

Kodeljevo, Polje, Novo Polje, Vevče, Zg. in Sp. Kašelj, Zalog, Štepanjsko naselje, Zg. in Sp. Hrušica

februar

Moste, Zelena jama, Tomačevo, Bežigrad, Šiška

marec

Vič, Trnovo, Dravlje, Podutik, Toško Čelo

april

Dravlje, Podutik, Šentvid, Stanežiče, Medno, Vič, Dolgi most, Podsmreka, Brezovica

maj

Rožna dolina, Vrhovci, Brdo, Ljubljana (pravne osebe)

junij

Ljubljana (pravne osebe), Šmarna gora

julij

Ljubljana (pravne osebe)

avgust

Ljubljana (pravne osebe)

september

Gorenje Blato, Drenik, Pijava Gorica, Smrjene, Gradišče nad Pijavo Gorico, Vrh nad Želimljami, Želimlje, Rakitna,

Lavrica, Škofljica, Orle, Lanišče, Klanec, Zalog,

Bizovik, Dobrunje, Sostro, Zavoglje, Sadinja vas,

Lipoglav, Pance, Zg. Slivnica ,Volavlje, M. in V. Trebeljevo, Prežganje, Mali Vrh pri Prežganju, Ravno Brdo

oktober

Vižmarje, Brod, Tacen, Šmartno pod Šmarno goro, Gameljne, Ježica, Savlje, Črnuče, Ježa, Nadgorica, Podgorica, Šentjakob

november

Galjevica, Rudnik, Ižanska cesta, Črna vas, Lipe, Hauptmanca, Rakova jelša, Cesta dveh cesarjev

december

Kamnica, Petelinje, Dolsko, Laze pri Dolskem, Senožeti, Vinje, Vižmarje, Brod

Cenik storitve javne oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadne vode je oblikovan skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12109/1276/17 in 78/19, v nadaljevanju Uredba) in potrjen s Sklepom Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., št. SU11/2 in SU-l l/3 z dne 22. 2. 2023. Cenik je objavljen v rubriki "Ceniki". 

Storitve oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, se obračunavajo na podlagi količine porabljene pitne vode.

Storitev oskrbe s pitno vodo

Vodarina je spremenljiv del cene, neposredno odvisen od količine porabljene pitne vode. Obračunava se v mesečnih akontacijah, določenih glede na dejansko porabo v preteklem obračunskem obdobju. Izvajalec pri uporabnikih najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in izvede poračun preteklega obračunskega obdobja.

Omrežnina je nespremenljiv del cene, ki se obračuna glede na premer obračunskega vodomera, in zajema stroške najema ter vzdrževanja infrastrukture. Omrežnina je stalen mesečni strošek. V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo obračunskih vodomerov, se omrežnina obračuna skladno z Uredbo za premer obračunskega vodomera 20 mm.

Storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode

Cena odvajanja in čiščenja odpadne vode se sestoji iz spremenljivega dela cene storitve, ki je neposredno odvisna od porabljene pitne vode, in omrežnine.

Način obračuna se razlikuje glede na to, ali se komunalna voda odpadna voda odvaja in čisti na komunalni čistilni napravi ali mali komunalni čistilni napravi, ali pa se zdrži v greznici, vzporedno pa se upošteva tudi, ali se padavinska odpadna voda s streh odvaja v javno kanalizacijo. Ta storitev se obračuna na podlagi količine odvedene padavinske vode, ki se določi glede na tlorisno površino strehe ali dela strehe, s katerega se padavinska voda odvaja v javno kanalizacijo, in petletnega povprečja padavin na tem območju.

Razlikujemo med naslednjimi možnimi storitvami odvajanja in čiščenja odpadne vode, katerih cena se sestoji iz cene storitve in omrežnine:

 • odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin,
 • odvajanje padavinske odpadne vode s streh,
 • storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
 • čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin,
 • čiščenje padavinske odpadne vode s streh.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode je strošek, ki ga plačujejo vsi uporabniki, kjer nastaja komunalna odpadna voda. Področje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda obravnava Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15).

Način obračuna vodarine določa Uredba o  metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12109/1276/17 in 78/19), v nadaljevanju Uredba).

V 18. členu Uredba določa:

»Vodarina se uporabnikom storitve oskrbe s pitno vodo, pri katerih se poraba ugotavlja z obračunskim vodomerom, obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Obračunava se glede na dejansko porabo v preteklem obračunskem obdobju. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obračunsko obdobje.«

Poračun normirane in prekomerne porabe uporabnikom obračunamo na osnovi popisa obračunskega vodomera.

Normirana poraba vode za stavbe, opremljene z obračunskimi vodomeri, se določi z upoštevanjem zmogljivosti vodomerov, navedenih v Tabeli 1:

Vodomer (mm) DN ≤ 20 20 < DN < 40 40 < DN < 50 50 < DN < 65 65 < DN < 80 80 < DN < 100 100 < DN < 150 150 ≤ DN
Normalni pretok
(m3/dan)
1,2 3,6 12 18 36 60 120 240

Tabela 1 : Normativ za obračun normalnega pretoka

Poraba pitne vode, ki je v obračunskem obdobju med dvema odčitkoma stanja vodomera večja od normirane porabe, je prekomerna poraba pitne vode. Cena m3prekomerne porabe pitne vode je od normirane porabe višja za 50 odstotkov.

 

V nadaljevanju navajamo dvoje značilnih primerov obračuna normirane in prekomerne porabe pitne vode.

Tabela 2 prikazuje primer obračuna normirane in prekomerne porabe za samostojno enostanovanjsko enoto z obračunskim vodomerom  DN 20:

  Datum Odčitek stanja obračunskega vodomera (m3)

Normativ DN 20 (m3)

  (1) (2) (3)
(a) 31.3.2014 100  
(b) 20.4.2014 160 1,2
Razlika (b-a) 20 60  
Skupaj normirana poraba
  (b-a)*(3)
20 dni*1,2 m3/dan = 24 m3
Skupaj prekomerna poraba 
  (2)(b-a) - ((b-a)*(3))
60 m3 - 24 m3 = 36 m3

Tabela 2: Način obračuna normirane in prekomerne porabe vode

V primeru, da odčitek stanja obračunskega vodomera ni izveden, se akontacija izračuna na osnovi povprečne dnevne porabe po normirani porabi.

 

Tabela 3 prikazuje primer obračuna normirane in prekomerne porabe za več stanovanjskih enot z obračunskim vodomerom DN 20:

  Datum Odčitek stanja obračunskega vodomera (m3) Normativ DN 20 (m3) Število stanovanjskih enot
  (1) (2) (3) (4)
(a) 31.3.2014 1000    
(b) 20.4.2014 1600 1,2 10

Razlika       (b-a)

20 600    
Skupaj normirana
poraba 

(b-a)*(3)* (4)
20 dni*1,2 m3/dan * 10 enot = 240 m3  
Skupaj prekomerna    poraba            
(2)(b-a) - ((b-a)*(3)*(4))
600 m3 - 240 m3 = 360 m3  

Tabela 3: Način obračuna normirane in prekomerne porabe vode v večstanovanjskih objektih

Uredba v 18. členu določa, da se v večstanovanjskih stavbah, v katerih se poraba pitne vode ne meri z obračunskimi vodomeri, normirana poraba določi za priključek s faktorjem omrežnine 1 (DN 20), ki znaša 1,2 m3/dan na stanovanjsko enoto.

Stanje vodomera lahko odčitate sami in sporočite na naslednje načine:

 • preko sistema Komunala.Info,
 • po telefonu: T: 01 58 08 100, vsak delavnik med 8. in 13. uro ali 080 86 52 (izberite 1, nato 3, nato izberite 1), vsak dan od 7. do 20. ure.
 • po pošti: na naslov JP VOKA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, s pripisom za Službo obračuna storitev in reklamacij.

Če želite obračun po dejanski porabi, nam sporočite stanje vodomernega števca zadnji dan v mesecu. Nič zato, če slučajno pozabite. Če boste posredovali odčitek stanja obračunskega vodomera od prvega do predzadnjega dne v mesecu in ne zadnji dan, se bo od datuma prejema do konca tekočega meseca zaračunala akontacijska obremenitev, izračunana na osnovi povprečne dnevne porabe pitne vode.

Če na računu ugotovite nepravilnost, morate račun reklamirati v osmih dneh po njegovem prejemu. Reklamacija mora vsebovati podatke o številki računa, številko odjemnega mesta, stanje vodomera na dan reklamacije in vzrok reklamacije.

Za reklamacijo lahko uporabite obrazec, ki ga oddajte:

 • po pošti: na naslov JP VOKA SNAGA , Vodovodna cesta 90, Ljubljana, s pripisom za Službo obračuna storitev in reklamacij,
 • po e-pošti: reklamacije.voka@vokasnaga.si,
 • osebno na oddelku reklamacij v Službi obračuna storitev in reklamacij v času uradnih ur, ki so v ponedeljek, sredo in petek med 8. in 13. uro ter v sredo tudi med 14. in 17. uro.

 Za morebitne dodatne informacije smo na razpolago:

 • o reklamaciji računa: T: 01 58 08 100 ali 080 8652 (izberite 1, nato 3 in nato izberite 2), vsak delovni dan od 7. do 20. ure,
 • o splošnih informacijah o računu: T: 01 58 08 100 ali 080 8652 (izberite 1, nato 3 in nato ponovno izberite 3), vsak delovni dan od 7. do 20. ure.

Vašo reklamacijo bomo rešili v najkrajšem možnem času.

Sprememba mora vsebovati:

 • verodostojno listino, ki izkazuje lastništvo (kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, sklep o dedovanju, zemljiško-knjižni izpisek, ki ni starejši od treh mesecev),
 • stanje obračunskega vodomera ob primopredaji.

Poravnane morajo biti vse zapadle obveznosti do primopredaje.

Informacijo o spremembi lastništva lahko posredujete na obrazcu:

 • po pošti: na naslov JP VOKA SNAGA , Vodovodna cesta 90, Ljubljana, s pripisom za Službo obračuna storitev in reklamacij,
 • po e-pošti: reklamacije.voka@vokasnaga.si,
 • osebno na oddelku reklamacij v Službi obračuna storitev in reklamacij v času uradnih ur, ki so v  ponedeljek, sredo in petek med 8. in 13. uro ter v sredo tudi med 14. in 17. uro.

Račun lahko poravnate na skupni blagajni v stavbi Kresije, Mačkova ulica 1, v času uradnih ur:

 • ponedeljek, torek in četrtek: od 8.30 do 16. ure,
 • sreda: 8.30 do 17. ure,
 • petek: od 8.30 do 13. ure.

Na navedeni blagajni provizije ne zaračunavamo.

Datoteke
PDF icon Obvestilo o nastali spremembi [pdf | 311,2 KB]
PDF icon Obrazec za reklamacijo računa_pitna in odpadna voda [pdf | 144,7 KB]

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n