O družbi

Sistemi vodenja kakovosti poslovanja družbe

SIST EN ISO 9001, SIST EN ISO 14001 in SIST EN ISO 45001

Sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 imamo v družbi vzpostavljen in dokumentiran že od leta 1998. Od takrat naprej sistem izvajamo, vzdržujemo ter aktivno razvijamo in izboljšujemo z namenom učinkovitega obvladovanja poslovanja družbe. S pripojitvijo družbe SNAGA v letu 2019 smo prevzeli še dva sistema, in sicer po standardih ISO 14001 ter OHSAS.

Naš celovit in celosten sistem vodenja kakovosti poslovanja družbe in s tem obvladovanja vseh poslovnih procesov družbe, temelji na principih kakovosti (ISO 9001:2015), kar dopolnjujemo, nadgrajujemo in povezujemo s specifičnimi zahtevami okolja (ISO 14001:2015) ter varnosti in zdravja pri delu (ISO 45001:2018).

 

Sodelavke in sodelavci JP VOKA SNAGA smo

družbeno odgovoren, trajnostno usmerjen ter zaupanja vreden tim!

Smo tim, ki ve zakaj smo tu in kam želimo!

 

Politika kakovosti poslovanja družbe

Politika kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu

Ustanovljeni smo za izvajanje šestih obveznih gospodarskih javnih služb, kar nam jasno opredeljuje temeljne okvire našega poslanstva. Smo tim, ki prebivalcem mesta Ljubljana z okolico zagotavlja oskrbo s čisto pitno vodo, oskrbo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov, odlaganje nekomunalnih odpadkov ter urejanje in čiščenje javnih površin, z namenom zagotavljanja kakovostnega bivalnega okolja.

JP VOKA SNAGA smo družba z dolgoletno tradicijo delovanja. Prvi kozarec vode so si Ljubljančanke in Ljubljančani lahko natočili že daljnega leta 1890. Prvi kanal v Ljubljani, ki je še danes v uporabi, je bil zgrajen že leta 1882. Začetki dejavnosti ravnanja z odpadki pa segajo v čas prve svetovne vojne, z ustanovitvijo podjetja znanega kot »Mestna pristava«, ki je med drugim izvajalo tudi dela, kot so odvoz odpadkov, škropljenje makadamskih cest in pluženje cest.

Smo tim, ki na osnovi dolgoletnih spoznanj, izkušenj ter modrosti želi z odgovornim, razvojno in trajnostno naravnanim izvajanjem storitev, pomembno prispevati k boljšemu jutri nas vseh.

 

»Zagotavljamo kakovost bivanja«

in postali bomo

»VODILNO regijsko podjetje na področjih

celostnega, trajnostnega, sodobnega, okoljsko in družbeno odgovornega,

ekonomsko učinkovitega in razvojno naravnanega

upravljanja z vodo ter ravnanja z odpadki«.

 

To bomo postali, ker smo tim, ki to želi, zmore in zna!

 

Naši strateški cilji vodenja kakovosti poslovanja družbe za uresničitev zastavljene vizije so:

 1. Varna in nemotena oskrba s pitno vodo
 2. Zmanjševanje vodnih izgub
 3. Optimizacija delovanja vodovodnih sistemov
 4. Uvedba daljinskega odčitavanja
 5. Optimizacija kanalizacijskih sistemov
 6. Dograditev kanalizacijskega omrežja
 7. Izločitev padavinskih in zalednih voda iz kanalizacijskega sistema
 8. Pridobivanje fosforja in energije iz odpadnega blata KČN
 9.  Povečanje deleža ločeno zbranih odpadkov
 10. Povečanje uporabe trajnostnega papirja iz invazivnih tujerodnih rastlin
 11. Širitev izvajanja hortikulturnh del pri novih ureditvah javnih površin v MOL
 12. Dvig ozaveščenosti pomena Krajinskega parka kot zavarovanega območja narave
 13. Izgradnja objekta za energijsko izrabo odpadkov – OEIO
 14. Optimizacija predelave sprejetih komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana
 15. Vzpostavitev centra za ravnanje z mešano komunalno odpadno embalažo
 16. Izgradnja objekta za predelavo nekomunalnih odpadkov
 17. Zrelo razvojno, raziskovalno, izobraževalno in učeče okolje z visoko razvito kulturo učenja
 18. Družbeno odgovoren delodajalec
 19. Uporabnikom prijazno podjetje = zadovoljni uporabniki
 20. Družini = zaposlenim prijazno podjetje

Verjamemo v sodelavke in sodelavce – Skupaj zmoremo Več!

Certifikacijski znak izkazuje uspešno obvladovanje, delovanje in poslovanje JP VOKA SNAGA v skladu s standardi ISO 9001:2015, 14001:2015 in 45001:2018.

Naše delovanje pomembno vpliva na kvaliteto življenja in tudi gospodarski ter splošen družbeni razvoj, zavedamo se svoje družbene odgovornosti do okolja, uporabnikov, sodelavk in sodelavcev ter vseh ostalih deležnikov.

Dejavnosti oskrbe s pitno vodo, odvajanja ter čiščenja odpadne vode, ravnanja z odpadki in zagotavljanja urejenega ter čistega urbanega okolja danes omogočajo kvaliteto bivanja urbanih in ruralnih območij v MOL in občinah, ki  so pomembno ogledalo urejenosti vsakega mesta, tudi Ljubljane in okoliških mest.

Strategija družbe je tako zasnovana na podlagi odgovornega zagotavljanja poslanstva družbe za dosego zastavljene vizije, ki jo zaznamujejo tako strateška in razvojna politika Mestne občine Ljubljana in ostalih deležnikov, začrtanim trendom in razvoju sodobne, občankam in občanom, prijazne občine. Pri pripravi smo upoštevali vse znane vsebine in zahteve, ki imajo kakršenkoli vpliv na naše delovanje in začrtano usmeritev. Sledili smo začrtani poti uravnoteženosti med ekonomijo, družbo in okoljem ter solidarnostjo in odgovornostjo v najširšem smislu. Kot taka, strategija predstavlja usmeritveni dokument družbe na vseh področjih delovanja za nadaljnje šestletno obdobje.

Naša strategija je zastavljena dolgoročno in naravnana na zavedanje pomena in odgovornosti oskrbe s pitno vodo, kakovost in količino vodnih virov. Stremi k odgovornemu ravnanju z odpadno vodo in odpadki, kot potencialom za nadaljnjo izrabo. Spodbuja in krepi kompetentnost sodelavcev in sodelavk našega tima.

Strateške in poslovne cilje dosegamo na trajnostni način, ki je odgovoren do zaposlenih, okolja, skupnosti in narave. Družbene in okoljske izzive naslavljamo z uporabo načel trajnostnega razvoja, kot so transparentnost, celovitost, soodvisnost, etičnost in uravnoteženost. Družbeno odgovornost v naši družbi vidimo kot odgovornost organizacije za vplive svojih odločitev in dejavnosti na družbo ter okolje, usmeritev, da s preglednim in etičnim ravnanjem, upoštevajoč vse deležnike, prispeva k trajnostnemu razvoju.

Smo tim, ki s svojim znanjem in izkušnjami zagotavlja, da je vpliv na okolje, kar se da omejen in obvladovan. To odgovornost do okolja izkazujemo s kakovostnim poslovanjem, del katerega je vpeljan sistem ravnanja z okoljem.

Vodje sodelavce vodimo z upoštevanjem filozofije vodenja naklonjenosti in razumevanja usklajevanja dela in družine. V prihodnje pa bomo še bolj intenzivni v iskanju primernih in učinkovitih načinov, kako izboljšati sebe in našo družbo, kar je pomemben vir inovacij in izboljšav.

Smo razvojno, raziskovalno, izobraževalno in učeče se okolje, kar temelji na našem zavedanju pomena znanja vsakega posameznega sodelavca in skupno Tima VOKA SNAGA.

Dejstvo današnjega poslovnega okolja je visoka tehnologija z nenehnim hitro razvijajočim se napredkom na praktično vseh področjih, zato je znanje, kompetentnost zaposlenih ključnega pomena in zahteva resen pristop celostnega obvladovanja. Le-ta mora slediti tako trendom v okolju kot tistim, ki jih nakazujejo naše specifike. Danes ni več dovolj izobraževanje zgolj posameznikov na najzahtevnejših in najodgovornejših delovnih mestih, ampak je potrebno in pomembno učenje prav vseh sodelavcev. Zagotavljanje poslanstva in doseganje zastavljene vizije, kot tudi učinkovito prilagajanje ter uvajanje sprememb namreč zahteva sledenje in razvoj na vseh področjih in ravneh. Hkrati ima znanje kratek rok trajanja, zato ga je treba stalno nadgrajevati z različnimi oblikami učenja, pri čemer je pomembno, da je novo pridobljeno znanje uporabno pri delu, da pomeni spreminjanje navad in oblik dela, v smeri večje učinkovitosti in boljšega obvladovanja.

Kot družbeno odgovorna družba bomo nadaljevali tudi s prenosom znanja na širšo javnost. Z ozaveščanjem o pomenu pitne vode, varstva vodnih virov ter ravnanja z odpadno vodo in odpadki bomo to zavedanje širili in dvigovali preko vseh generacij. Prav tako bomo še naprej aktivno sodelovali v različnih razvojnih in raziskovalnih projektih z domačimi in tujimi organizacijami ter raziskovalnimi ustanovami. To sodelovanje vključuje tudi aktivno udejstvovanje pri zelenih projektih s poudarkom na okolju in človeku prijaznimi rešitvami, tako pri organizaciji dela in posledično posameznih delovnih mest, kot tudi z vidika ozaveščanja in učenja o pomenu zelenega načina življenja, tako posameznikovega, kot v odnosu do naših uporabnikov in širše javnosti. S ponosom bomo začeli izvajati usposabljanje za pridobitev dodatne kvalifikacije »Vzdrževalec kanalizacijskega sistema« ter nadaljevali z aktivnostmi za pridobitev certifikata za družbeno odgovorno vodenje podjetij in neprekarno delo.

Smo družbeno odgovoren delodajalec in tudi v prihodnje bomo z namenom dviga zavzetosti zaposlenih implementirali številne aktivnosti, ki bodo sodelavkam in sodelavcem omogočale, opravljanje dela s čutom pripadnosti ter visoke stopnje povezanosti z vrednotami ter poslanstvom podjetja. Med sodelavci in s sodelavci bomo spodbujali spoštljiv odnos ter medsebojno zaupanje.

Relevantnim zainteresiranim stranem omogočamo vpogled v zapise, če je tako določeno in če je vpogled skladen s predpisi oz. v obsegu ter varstvom osebnih podatkov.

 

 

SIST EN ISO / IEC 17020 

Sistem kakovosti po standardu SIST EN ISO/IEC 17020 se nanaša na dejavnost laboratorija za kontrolo vodomerov. Laboratorij je pri Slovenski akreditaciji akreditiran kot kontrolni organ tipa C za kontrolo vodomerov za hladno vodo z oznako št. K – 041.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI K-041

 

SIST EN ISO / IEC 17025 

Sistem kakovosti po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 se nanaša na dejavnost preskuševalnega laboratorija za vode, blata čistilnih naprav, odpadke, tla, kompost. Laboratorij je pri Slovenski akreditaciji akreditiran kot preskuševalni organ za naslednja področja preskušanja: kemija, vzorčenje, fizikalno preskušanje, mikrobiologija.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI LP-023 

 

Parametri fleksibilnega obsega

EPA 525.2, modificiran (1995)
Kvantitativno določanje nekaterih herbicidov, pesticidov, njihovih razgradnih produktov in herbicidom podobnih srednje-hlapnih organskih spojin v vodah z ekstrakcijo tekoče-trdno in GC-MS

Spojina (CAS NO)

LOD

(μg/L)

LOQ

(μg/L)

Območje preskušanja

(μg/L)

Status akreditacije: 

SA - akreditirano,  

# - izven obsega akreditacije

klortoluron (15545-48-9)

0,0020

0,0067

0,0020 do 0,30

#

linuron/diuron  (330-55-2/330-54-1)

0,0020

0,0067

0,0020 do 0,30

#

desetilatrazin (6190-65-4)

0,0020

0,0067

0,0020 do 0,60

SA

desetilterbutilazin (30125-63-4)

0,0020

0,0067

0,0020 do 0,20

SA

atrazin (1912-24-9)

0,0020

0,0067

0,0020 do 0,60

SA

terbutilazin (5915-41-3)

0,0010

0,0033

0,0010 do 0,30

SA

kofein (58-08-2)

0,0020

0,0067

0,0020 do 0,40

#

dimetenamid (163515-14-8)

0,0020

0,0067

0,0020 do 0,20

SA

alaklor (15972-60-8)

0,0020

0,0067

0,0020 do 0,20

SA

terbutrin (886-50-0)

0,0050

0,017

0,0050 do 0,30

SA

metolaklor (51218-45-2)

0,0020

0,0067

0,0020 do 0,60

SA

metazaklor (67129-08-2)

0,0050

0,017

0,0050 do 0,30

SA

karbamazepin (298-46-4)

0,010

0,033

0,010 do 0,30

SA

desizopropilatrazin (1007-28-9)

0,010

0,033

0,010 do 0,30

SA

2,6-diklorobenzamid (2008-58-4)

0,0020

0,0067

0,0020 do 0,20

SA

simazin (122-34-9)

0,0020

0,0067

0,0020 do 0,20

SA

propazin (139-40-2)

0,0020

0,0067

0,0020 do 0,20

SA

prometrin (7287-19-6)

0,0020

0,0067

0,0020 do 0,20

SA

propifenazon (479-92-5)

0,0020

0,0067

0,0020 do 0,20

SA

ZA KVALITATIVNO DOLOČANJE SPOJIH SE VPELJAVA DOLOČANJA NOVIH PARAMETROV IZVRŠI PO POVPRAŠEVANJU, KI GA POSREDUJTE na naslov vlasta.kramaric.zidar@vokasnaga.si.

EPA 625, modificiran (1984)
Kvalitativno določanje nekaterih organskih spojin v vodah z GC-MS

ASTM D6520-06 (2018)
Kvalitativno določanje nekaterih hlapnejših organskih spojin

TIDD-404-13, interna metoda
Kvalitativno določanje nekaterih hlapnih in srednjehlapnih organskih spojin v vodah s pasivnim vzorčevalnikom in GC-MS

ASTM D4763-06 (2012)
Fluorescenčna sledila