Pitna in odpadna voda

Kontrole in overitve vodomerov

Laboratorij za kontrolo vodomerov (v nadaljevanju Laboratorij) izpolnjuje določila standarda SIST EN ISO/IEC 17020 in je akreditiran kot kontrolni organ tipa C za kontrolo vodomerov za hladno vodo (akreditacijska listina Slovenske akreditacije št. K–041).

Vodomeri, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) overjeni. V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04 in naslednji).

Laboratorij izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje, in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovane osebe »370«, ki je določena z odločbo o imenovanju.

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

Osnovne zahteve za izvajanje storitev Laboratorija izhajajo iz Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/2016, 98/2023)) – Vodomeri (MI-001). V Laboratoriju izvajamo servis, umerjanje, kontrolo ter overitve vodomerov. Storitve izvajamo za potrebe družbe in zunanje stranke. Osebje Laboratorija je zavezano k nepristranskosti pri izvajanju storitev.

Za izvedbo kontrol vodomerov uporabljamo dve sodobni merilni progi, ki sta računalniško krmiljeni in delujeta avtomatsko:

  • Serijska merilna proga za vodomere od DN 15 do DN 40, s katero se lahko preizkusi več vodomerov hkrati. Kot etalon se uporablja tehtnica nosilnosti 150 kg.