Pitna in odpadna voda

Okoljska dajatev

Okoljska dajatev je posebna postavka pri obračunu storitve oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne vode. Področje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda obravnava  Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/12, 98/15). Uvedba plačila okoljske dajatve pomeni uveljavitev načela »onesnaževalec plača«. Plačila okoljske dajatve zaradi onesnaževanja okolja so določena za onesnaževanje zraka, za različne vrste odpadkov ter za odvajanje komunalnih in industrijskih voda.

Uredba določa:

  • vrsto onesnaževanja,
  • osnovo za obračun okoljske dajatve,
  • njeno višino in način obračunavanja, odmere ter plačevanja,
  • obveznost plačevanja,
  • zavezance,
  • plačnike in
  • prejemnike okoljske dajatve.

Pojmi iz uredbe:

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode je pravna ali fizična oseba, ki je uporabnik stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda.

Plačnik okoljske dajatve je izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki za zavezanca izračunava, zaračunava in vplačuje okoljsko dajatev.

Prejemnik plačila okoljske dajatve je občina, v kateri zavezanec odvaja komunalno odpadno vodo v javno kanalizacijo, greznico ali malo komunalno čistilno napravo.

Določitev višine okoljske dajatve:

Višina okoljske dajatve se določi kot seštevek enot obremenitve (EO).

Kjer se količina porabljene pitne vode meri, se okoljska dajatev obračunava glede na količino porabljene pitne vode.

Kjer se poraba pitne vode ne meri, velja, da je 1 oseba = 1 enota obremenitve (EO).

V obeh primerih velja, da po normativu 1 oseba na leto porabi 50 m3 vode.

Znesek okoljske dajatve za eno enoto obremenitve (OE) je 26,4125 EUR/leto.

Pri obračunu okoljske dajatve se upošteva delovanje komunalnih čistilnih naprav. Če uporabnik odvaja komunalno odpadno vodo v kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno napravo s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem ali malo komunalno čistilno napravo z ustreznim čiščenjem, se okoljska dajatev zmanjša za 90 %. Če se na komunalni čistilni napravi izvaja le primarno čiščenje, se okoljska dajatev zmanjša za 40 %.

Greznice se ne upoštevajo kot čistilne naprave, zaradi katerih bi se zmanjšala okoljska dajatev. 

Obstoječe pretočne greznice se ne upoštevajo kot čistilne naprave, zaradi katerih bi se zmanjšala okoljska dajatev.  

Višina okoljske dajatve 

Za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda znaša višina okoljske dajatve znaša (brez DDV):

za uporabnika, priključenega na kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem ali malo komunalno čistilno napravo do 50 PE (MKČN)

0,0528 EUR/m3

za uporabnika, priključenega na kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s primarnim čiščenjem

 0,3170  EUR/m3

za uporabnika, ki ni priključen na kanalizacijski sistem in odpadno vodo odvaja v obstoječo greznico

 0,5283  EUR/m3

za uporabnika brez merjenja porabe pitne vode

26,4125 EUR/osebo na leto

Obračun okoljske dajatve se izvaja mesečno. 

Uporabnikom, pri katerih se porabo pitne vode meri, se obračun izvaja glede na količino porabljene vode kot posebna postavka na računu za storitev oskrbe s pitno vodo in odvajanje ter čiščenje odpadne vode.

Uporabnikom, pri katerih se poraba pitne vode ne meri, se za obračun okoljske dajatve upošteva število stalno in/ali začasno prijavljenih oseb v stavbi. V primeru, da za določeno stavbo ni podatkov o številu stalno in/ali začasno prijavljenih oseb, je lastnik stavbe v skladu z navedeno uredbo dolžan podatke posredovati našemu podjetju. Za ta namen smo izdelali obrazec "Poziv izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod". Na poziv našega podjetja je lastnik dolžan izpolnjen obrazec vrniti v 15 dneh na naš naslov.

Pojasnila v zvezi z razumevanjem Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se nahajajo tudi na spletni strani Finančne uprave RS: Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (2. izdaja).

Oprostitev plačila okoljske dajatve

Okoljska dajatev se ne plačuje za odpadno vodo, ki nastaja pri opravljanju kmetijske dejavnosti in se uporablja kot organsko gnojilo na kmetijskih površinah v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Okoljska dajatev se ne plačuje tudi za dobavljeno pitno vodo, iz katere ne nastaja odpadna voda in se neonesnažena vrača v okolje.

Za uveljavitev oprostitve plačila okoljske dajatve morajo uporabniki podati vlogo, podpisati izjavo, ki je del vloge, in priložiti vse zahtevane dokumente.
Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je dostopna prek spleta, lahko pa jo osebno prevzamete tudi na sedežu našega podjetja. Dokumente dokazil za oprostitev plačila okoljske dajatve je potrebno obnavljati na tri (3) leta. Če vloge s priloženimi zahtevanimi dokumenti ne bomo prejeli, bomo po preteku treh let okoljsko dajatev obračunavali za vso dobavljeno količino pitne vode.

Za morebitna dodatna pojasnila nas pokličite na T: 01 580 82 14. Vprašanja nam lahko pošljete po pošti na naslov JP VOKA SNAGA d.o.o., Vodovodna 90, 1000 Ljubljana ali na e-naslov vokasnaga@vokasnaga.si.

Datoteke
PDF icon Poziv izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda [pdf | 273,8 KB]
PDF icon Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda [pdf | 621,7 KB]

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n