Pitna in odpadna voda

Pridobitev projektnih pogojev, mnenj in soglasij

Projektne pogoje in mnenja izdajamo na osnovi vloge strank na osnovi Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/2017, 72/2017-popr.) in na osnovi 12. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93).

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in pred priključitvijo na javni vodovod in/ali javno kanalizacijo, mora stranka v skladu z odloki lokalnih skupnosti pridobiti še soglasje k priključitvi.

Kako in kam poslati vlogo?

Stranka lahko vlogo pošlje po pošti ali osebno vloži v sprejemni pisarni podjetja na Vodovodni cesti 90, v času uradnih ur.

 • Vloga za projektne pogoje in mnenja mora biti oddana na predpisanih obrazcih v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, ki jih dobite v prilogi omenjenega pravilnika, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 36/2018 ali pa v spodaj priloženih datotekah (glej datoteki zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev oziroma zahteva za izdajo mnenja).
   
 • Vloga za soglasje k priključitvi mora biti oddana na pripravljenih obrazcih, ki jih lahko dobite v spodaj priloženih datotekah (vloga za izdajo soglasja – vodovod oziroma kanalizacija) ali pa v sprejemni pisarni našega podjetja.

Kaj mora vloga vsebovati?

Vlogi za izdajo projektnih pogojev in mnenj je potrebno priložiti vsa potrebna dokazila (npr. pooblastilo investitorja, če zanj ureja pridobitev projektnih pogojev ali mnenj druga oseba…)  in projektno dokumentacijo, ki je predpisana v določbah Gradbenega zakona.

Vlogi za izdajo soglasja k priključitvi je v skladu z odloki lokalnih skupnosti treba priložiti PZI načrt vodovodnega in/ali kanalizacijskega priključka in pravnomočno gradbeno dovoljenje za novogradnjo. V primeru, da gre za obstoječi objekt, pa poleg tega še: dokazilo o legalnosti gradnje, izpisek iz zemljiške knjige, načrt parcele z vrisanim objektom in druga potrebna soglasja (za prekop preko tujih parcel, solastniki objekta…). 

Tehnično poročilo načrta mora obvezno vsebovati tudi informacijo o:

 • velikosti tlorisnih strešnih in utrjenih površin v m2,
 • načinu odvajanja padavinske odpadne vode,  
 • številu stanovanjskih in/ali poslovnih enot in
 • ​pravilno geolociran obris tlorisa strehe obravnavane novogradnje v Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu, v dwg formatu, ki ga lahko pošljete po e-pošti. Priporočamo, da od pripravljavcev projekta zahtevate preverbo, ali je tloris strehe pravilno geolociran.

​Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) je potrebno glede na način ravnanja s komunalno odpadno vodo navesti še:

1. PRIKLJUČITEV NA MALO KOMUNALNO ČISTILNO NAPRAVO:

 • zmogljivost čiščenja (št. PE),
 • način čiščenja komunalne odpadne vode (primarni, sekundarni, terciarni; pojmi so opredeljeni v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19),
 • način odvajanja očiščene odpadne vode v okolje (posreden, neposreden način; pojmi so opredeljeni v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19),
 • lokacijo namestitve male komunalne čistilne naprave (mkčn), opredeljena s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5000 (podatek dobite na http://gis.arso.gov.si),
 • podatek o vodnem telesu VT podzemne vode, v katerega se odvaja očiščena odpadna voda iz mkčn, (podatek dobite na http://gis.arso.gov.si),
 • ​največjo letno količino komunalne odpadne vode, ki (bo) nastaja v stavbi/predmetnem objektu.

2. PRIKLJUČITEV NA GREZNICO:

 • tip greznice,
 • velikost greznice (m3),
 • lokacijo namestitve greznice, opredeljena s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5000 (podatek dobite na http://gis.arso.gov.si),
 • največjo letno količino komunalne odpadne vode, ki (bo) nastaja v stavbi/predmetnem objektu.

3. PRIKLJUČITEV NA JAVNI KANAL:

 • ime območja poselitve (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19), 
 • največjo letno količino komunalne odpadne vode, ki (bo) nastaja/la v predmetnem objektu.

Naročilo izdelave načrta hišnega priključka - do nadaljnjega storitve ne izvajamo

Načrt hišnega vodovodnega in/ali kanalizacijskega priključka lahko naročite tudi pri nas. 

Vlogo za naročilo izdelave načrta hišnega priključka lahko izpolnite na pripravljenem obrazcu Naročilo izdelave načrta hišnega priključka - vodovod in Naročilo izdelave načrta hišnega priključka-kanalizacija.

Vlogi za naročilo izdelave načrta hišnega priključka je treba priložiti dokazila o upravičenosti do izvedbe priključka.

Dodatne informacije

Vse dodatne splošne informacije stranke dobijo osebno v sprejemni pisarni podjetja na Vodovodni cesti 90 v Ljubljani, v času uradnih ur ali po telefonu 01 580 83 82,  01 580 83 94 ali 080 8652, nato izberite 5.

Uradne ure

 • ponedeljek od 8. do 13. ure,
 • sreda od 8. do 13. ure in od 14. do 17. ure,
 • petek od 8. do 13. ure.

 

Datoteke
PDF icon Naročilo izdelave načrta hišnega priključka - kanalizacija [pdf | 94,4 KB]
PDF icon Naročilo izdelave načrta hišnega priključka - vodovod [pdf | 94,6 KB]
PDF icon Vloga za izdajo soglasja - kanalizacija [pdf | 103,8 KB]
PDF icon Vloga za izdajo soglasja - vodovod [pdf | 102 KB]
PDF icon Seznam dokazil o upravičenosti do priključka [pdf | 27,8 KB]
Datoteka Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev [xlsx | 47,8 KB]
Datoteka Zahteva za izdajo mnenja [xlsx | 47 KB]

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n