O družbi

Zgodovina

V letu 2019 se je JAVNO PODJETJE VODOVOD–KANALIZACIJA d.o.o., ki je v tej pravni obliki delovalo od leta 1994, preoblikovalo in preimenovalo v JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

Na podlagi soglasja Skupščine družbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., z dne 14. 2. 2019, k pripojitvi družbe SNAGA Javno podjetje d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana kot prevzete družbe (v nadaljevanju: Snaga), k družbi JAVNO PODJETJE VODOVOD–KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana kot prevzemni družbi (v nadaljevanju: VO–KA) z dnem obračuna pripojitve 31. 12. 2018 in na podlagi sklepa o soglasju k pripojitvi edinega družbenika tako prevzete kot prevzemne družbe, to je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., z dne 14. 2. 2019 oziroma v obliki notarskega zapisa dne 19. 3. 2019, je bila prav tako dne 19. 3. 2019 v obliki notarskega zapisa podpisana Pogodba o pripojitvi družbe Snaga k družbi VO–KA.

Pravne posledice pripojitve so nastopile z dnem vpisa pripojitve v sodni register, to je 18. 4. 2019. Prevzemna družba se je hkrati preimenovala v JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.. Pripojitev se je izvedla tako, da se je celotno premoženje prevzete družbe skupaj z vsemi pravicami in obveznostmi preneslo na prevzemno družbo, prevzeta družba pa je s pripojitvijo prenehala obstajati.