Pitna in odpadna voda

Čistilna naprava Črnuče

Lokacija: Ulica Koroškega Bataljona

Leto izgradnje/obnove: 1966/2000

Zmogljivost: 8.000 PE

Tehnologija čiščenja:

Tehnologijo čiščenja prikazuje tehnološka shemaki jo pojasnjujemo v nadaljevanju.

  • Linija vode

Na čistilni napravi Črnuče poteka mehansko čiščenje na finih grabljah in v peskolovu in ozračenim ločevalnikom maščob. Sledi postopek biološkega čiščenja - terciarno čiščenje z aktivnim blatom v SBR sistemu. Terciarno čiščenje obsega, poleg odstranjevanja organskega onesnaženja, odstranjevanje dušika (N) in fosforja (P), ki povzročata evtrofikacijo, t.j. bogatenje vodotokov s hranivi.

SBR (šaržni biološki reaktor) je reaktor, v katerem potekajo procesi biološkega čiščenja odpadne vode in so med seboj ločeni s časovnim zaporedjem posameznih faz (faze: polnjenje in aeracija – procesi aerobne razgradnje in nitrifikacija, polnjenje in mešanje – proces denitrifikacije, usedanje in praznjenje oz. iztok čiščene odpadne vode).

  • Linija blata

Višek blata se iz obeh SBR bazenov prečrpa v zalogovnik za blato in zgoščuje na centrifugi. Zgoščeno blato se odda pooblaščenemu predelovalcu odpadka.

Čistilna naprava Črnuče z upravno stavbo.
Čistilna naprava Črnuče z upravno stavbo. V zadnjem delu stavbe so nameščeni fine grablje, vhodno črpališče, pralnik peska in centrifuga za zgoščevanje odvečnega blata.  V ospredju je plato pod katerem sta SBR reaktorja, v katerih potekajo procesi biološkega čiščenja.