Sistemi vodenja kakovosti poslovanja družbe

 SIST EN ISO 9001

 SIST EN ISO 14001

 SIST EN ISO 45001

Sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 imamo v družbi vzpostavljen in dokumentiran že od leta 1998. Od takrat naprej sistem izvajamo, vzdržujemo ter aktivno razvijamo in izboljšujemo z namenom učinkovitega obvladovanja poslovanja družbe. S pripojitvijo družbe SNAGA v letu 2019 smo prevzeli še dva sistema, in sicer po standardih ISO 14001 ter OHSAS.

Naš celovit in celosten sistem vodenja kakovosti poslovanja družbe in s tem obvladovanja vseh poslovnih procesov družbe, temelji na principih kakovosti (ISO 9001:2015), kar dopolnjujemo, nadgrajujemo in povezujemo s specifičnimi zahtevami okolja (ISO 14001:2015) ter varnosti in zdravja pri delu (ISO 45001:2018).

Smo družbeno odgovoren ter zaupanja vreden tim, ki ve, zakaj smo tu in kam želimo!

Smo tim JP VOKA SNAGA, tim ki ravna odgovorno in trajnostno!

 

Politika kakovosti poslovanja družbe

Politika kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu

Ustanovljeni smo za izvajanje šestih obveznih gospodarskih javnih služb, kar nam jasno opredeljuje temeljne okvire našega poslanstva. Smo tim, ki prebivalcem mesta Ljubljana z okolico zagotavlja oskrbo s čisto pitno vodo , oskrbo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter urejanje in čiščenje javnih površin, z namenom zagotavljanja kakovostnega bivalnega okolja.

Smo tim z dolgoletno tradicijo delovanja, kar je dobra osnova, da s svojimi spoznanji, izkušnjami ter modrostjo postanemo še boljši, da našim uporabnikom ponudimo več in tako pomembno prispevamo k boljšemu jutri nas vseh. Naša vizija je postati

VODILNO regijsko podjetje

na področjih 

celostnega, trajnostnega, sodobnega, okoljsko in družbeno odgovornega, ekonomsko učinkovitega in razvojno naravnanega

upravljanja z najpomembnejšim naravnim virom – VODO ter

ravnanja z odpadki – Odgovorno na poti v družbo brez odpadkov.

To bomo postali, ker smo tim, ki to želi, zmore in zna!

 

Naši strateški cilji vodenja kakovosti poslovanja družbe za uresničitev zastavljene vizije so:

 1. Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo
 2. Obnova vodovodnega omrežja, objektov in naprav
 3. Zmanjševanje vodnih izgub
 4. Optimizacija delovanja vodovodnih sistemov
 5. Uvedba daljinskega odčitavanja
 6. Obnova kanalizacijskega omrežja, objektov in naprav
 7. Dograditev kanalizacijskega omrežja
 8. Izločitev padavinskih in zalednih voda iz kanalizacijskega sistema
 9. Uporaba surovin in energije iz odpadne vode
 10. Širitev izvajanja storitev ter razvoj novih storitev
 11. Uporabnikom zagotavljati kakovostne in zanesljive storitve ter celovite rešitve na področju ravnanja z odpadki po primerni ceni
 12. Uvajanje najboljših evropskih praks izvajanja storitev na področju ravnanja z odpadki
 13. Razvoj novih, okoljsko in družbeno sprejemljivih storitev po konceptu »Zero waste«, ki bo zagotavljal celovito oskrbo uporabnikov
 14. Odgovorno izpolnjevati potrebe in pričakovanja občanov in drugih odjemalcev storitev
 15. Zrelo razvojno, raziskovalno, izobraževalno in učeče okolje z visoko razvito kulturo učenja
 16. Krepitev timskega dela in inovativnih pristopov za kakovostno izvajanje storitev
 17. Zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja
 18. Uporabnikom prijazno podjetje = zadovoljni uporabniki
 19. Družini = zaposlenim prijazno podjetje

 

Verjamemo v sodelavke in sodelavce – Skupaj zmoremo Več!

Smo družba, ki se zaveda svoje odgovornosti do uporabnikov, tako z vidika zagotavljanja ustreznosti storitev, kot tudi gospodarnosti, čemur sledimo tudi pri zagotavljanju in razvoju kompetentnih zaposlenih.

Smo družba, ki se v luči dejstva današnjega poslovnega okolja visoke tehnologije z nenehnim hitro razvijajočim se napredkom na praktično vseh področjih, zaveda ključnega pomena vloge zaposlenih ter našega znanja. Zato temeljimo na resnem pristopu k celostnemu obvladovanju našega znanja, ki sledi tako trendom v okolju kot tistim, ki jih nakazuje naše notranje okolje.

S ciljem, tako lastnega razvoja, kot tudi prenosa znanja na druge in s tem priložnosti za prispevek k razvoju dejavnosti v slovenskem okolju, smo v obdobju od 01. 03. 2017 do 31. 12. 2018, sodelovali v projektu Kompetenčni center za razvoj kadrov, in sicer JP VO-KA v KOCKVA za razvoj kadrov v vodarstvu (http://www.kockva.si/) in Snaga v KOC Krog za razvoj kadrov v krožnem gospodarstvu. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020.

Učenje torej razumemo kot sredstvo za nadgradnjo obstoječih in pridobivanje novih znanj, s pomočjo katerih bomo delali bolje, lažje, učinkoviteje in kakovostneje, v lastno zadovoljstvo ter uspešno in učinkovito delovanje družbe in s tem v še večje zadovoljstvo naših uporabnikov. S tem namenom bomo tudi v prihodnje razvijali in nadgrajevali sisteme obvladovanja našega znanja, kompetenc, spretnosti in veščin, ki bodo zagotavljali usmerjeno in sistematično učenje. Poseben poudarek bomo namenili prenosu znanja med sodelavci na ravni družbe z učenjem pri delu ter prenosu z uporabo sodobnih e-metod oz. orodij. Kot družbeno odgovorna družba bomo svoje znanje prenašali tudi na širšo javnost. Z učenjem o pomenu pitne vode, varstva vodnih virov ter ravnanja z odpadno vodo in odpadki bomo to zavedanje širili in dvigovali preko vseh generacij. Prav tako bomo še naprej, seveda epidemiološkim razmeram primerno, aktivno sodelovali v različnih razvojnih in raziskovalnih projektih z domačimi in tujimi organizacijami ter raziskovalnimi ustanovami. To sodelovanje vključuje tudi aktivno udejstvovanje pri zelenih projektih s poudarkom na okolju in človeku prijaznih rešitvah, tako pri organizaciji dela in posledično posameznih delovnih mest, kot tudi z vidika ozaveščanja in učenja o pomenu zelenega načina življenja, tako posameznikovega, kot v odnosu do naših uporabnikov in širše javnosti. S ponosom bomo, ko bo to z vidika epidemioloških razmer varno, začeli izvajati usposabljanje za pridobitev dodatne kvalifikacije »Vzdrževalec kanalizacijskega sistema« ter nadaljevali z aktivnostmi za pridobitev certifikata za družbeno odgovorno vodenje podjetij in neprekarno delo.

Smo Tim, ki s svojim znanjem in izkušnjami zagotavlja, da je vpliv na okolje, kar se da omejen in obvladovan. To odgovornost do okolja izkazujemo s kakovostnim poslovanjem, del katerega je vpeljan sistem ravnanja z okoljem.

Relevantnim zainteresiranim stranem omogočamo vpogled v zapise, če je tako določeno in če je vpogled skladen s predpisi oz. v obsegu ter varstvom osebnih podatkov.

 

SIST EN ISO / IEC 17020 

Sistem kakovosti po standardu SIST EN ISO/IEC 17020 se nanaša na dejavnost laboratorija za kontrolo vodomerov. Laboratorij je pri Slovenski akreditaciji akreditiran kot kontrolni organ tipa C za kontrolo vodomerov za hladno vodo z oznako št. K – 041.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI K-041

 

SIST EN ISO / IEC 17025 

Sistem kakovosti po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 se nanaša na dejavnost preskuševalnega laboratorija za vode. Laboratorij je pri Slovenski akreditaciji akreditiran kot preskuševalni organ za naslednje vrste preskušanja: kemija, vzorčenje.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI LP-023 

PARAMETRI FLEKSIBILNEGA OBSEGA

Metoda pod št. 22
EPA 525.2, modificiran
Kvantitativno določanje nekaterih herbicidov, pesticidov, njihovih razgradnih produktov in herbicidom podobnih srednje-hlapnih organskih spojin v vodah z ekstrakcijo tekoče-trdno in GC-MS

Spojina (CAS NO)

LOD

(μg/L)

LOQ

(μg/L)

Območje preskušanja

(μg/L)

Status akreditacije: 

SA - akreditirano,  

# - izven obsega akreditacije

klortoluron (15545-48-9)

0,0020

0,0067

0,0020 do 0,30

#

linuron/diuron  (330-55-2/330-54-1)

0,0020

0,0067

0,0020 do 0,30

#

desetilatrazin (6190-65-4)

0,0020

0,0067

0,0020 do 0,60

SA

desetilterbutilazin (30125-63-4)

0,0020

0,0067

0,0020 do 0,20

SA

atrazin (1912-24-9)

0,0020

0,0067

0,0020 do 0,60

SA

terbutilazin (5915-41-3)

0,0010

0,0033

0,0010 do 0,30

SA

kofein (58-08-2)

0,0020

0,0067

0,0020 do 0,40

#

dimetenamid (163515-14-8)

0,0020

0,0067

0,0020 do 0,20

SA

alaklor (15972-60-8)

0,0020

0,0067

0,0020 do 0,20

SA

terbutrin (886-50-0)

0,0050

0,017

0,0050 do 0,30

SA

metolaklor (51218-45-2)

0,0020

0,0067

0,0020 do 0,60

SA

metazaklor (67129-08-2)

0,0050

0,017

0,0050 do 0,30

SA

karbamazepin (298-46-4)

0,010

0,033

0,010 do 0,30

SA

desizopropilatrazin (1007-28-9)

0,010

0,033

0,010 do 0,30

SA

2,6-diklorobenzamid (2008-58-4)

0,0020

0,0067

0,0020 do 0,20

SA

simazin (122-34-9)

0,0020

0,0067

0,0020 do 0,20

SA

propazin (139-40-2)

0,0020

0,0067

0,0020 do 0,20

SA

prometrin (7287-19-6)

0,0020

0,0067

0,0020 do 0,20

SA

propifenazon (479-92-5)

0,0020

0,0067

0,0020 do 0,20

SA

 

ZA KVALITATIVNO DOLOČANJE SPOJIH SE VPELJAVA DOLOČANJA NOVIH PARAMETROV IZVRŠI PO POVPRAŠEVANJU, KI GA POSREDUJTE na naslov vlasta.kramaric.zidar@vokasnaga.si

Metoda pod št. 21 
EPA 625, modificiran
Kvalitativno in semikvantitativno določanje nekaterih organskih spojin v vodah z GC-MS

Metoda pod št. 23
ASTM D6520 – 06
Kvalitativno določanje nekaterih hlapnejših organskih spojin

Metoda pod št. 24
TIDD-404-10, interna metoda
Kvalitativno določanje nekaterih hlapnih in srednjehlapnih organskih spojin v vodah s pasivnim vzorčevalnikom in GC-MS